Цикл цивільного захисту та безпеки життєдіяльності створено у 2005 році у складі Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.

Навчально-методична робота на циклі проводиться за блоком економіко-правових та загальнотехнічних дисциплін, які є базовим компонентом професійно-технічної освіти. Окремим напрямком роботи циклу є медична підготовка. Процес навчання на циклі здійснюється за програмами курсового професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, курсів цільового призначення за всіма ліцензованими робітничими професіями.

Економiко-правовi дисциплiни циклу. Застосуванню слухачами навичок зi спецiальних дисциплiн допомагають знання правового та економiчного змiсту. Вивчення дисциплiн цього блоку сприяє формуванню свiдомого патрiотизму, соцiальноi зорiентованостi, особистоi гiдностi та почуття причетностi до реалiзацii державноi полiтики у сферi захисту населення та територiй вiд наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.

До цiєї групи навчальних дисциплiн належать:

- Органiзацiя дiяльностi органiв та пiдроздiлiв Оперативно-рятувальноi служби цивiльного захисту та основи трудового законодавства;

- Правовi основи цивiльного захисту;

- Основи трудового законодавства;

- Основи правових знань;

- Основи ринковоi економіки;

- Основи галузевоi економiки та пiдприемництва.

Загальнотехнiчнi дисциплiни циклу. Загальнотехнiчна пiдготовка є базовим компонентом професiйно-технiчноi освiти. Технiчнi дисциплiни розкривають сутнiсть вiдтворювальних процесiв, що вiдбуваються завдяки свiдомiй дiяльностi людини, тим самим пов’язуючи у єдине цiле творчу спрямованiсть пошуку та досконалiсть природних форм. Оволодiння знаннями за цiєю групою дисциплiн є необхiдним для опанування спецiальних дисциплiн.

До загальнотехнiчних дисциплiн циклу належать:

- Охорона працi;

- Матерiалознавство;

- Ділова етика та культура спілкування.

Дисциплiни медичного напрямку. Медична пiдготовка є основною дисцiплiною в процесi пiдготовки фахiвцiв рятувального профiлю. Вмiння квалiфiковано надавати першу медичну допомогу дозволяє ефективно здiйснювати рятування людей, тому вiдзначається першочергова важливiсть вивчення даної дисциплiни.

Педагогічна майстерність, багатий досвід викладачів та постійне вдосконалення навчально-матеріальної бази циклу дає змогу ефективно впливати на засвоєння матеріалу слухачами.

Для більш якісного вивчення навчального матеріалу використовуються роздатковий дидактичний матеріал та навчальні фільми.

Навчання фахівців на циклі включає в себе теоретичну підготовку з обов’язковим застосуванням пояснення, розповіді, бесіди, та дискусія, а також виробничу практику з використанням ілюстрацій, демонстрацій та виконання відповідних вправ.

Застосування сучасних методів і прийомів навчання, раціональність використання навчального часу та зв’язок теоретичного матеріалу з практикою неодмінно впливають на якість та обсяг самостійної роботи слухачів як під час заняттях та в години самопідготовки.

Неодноразово викладачі циклу були задіяні на етапі «Надання першої медичної допомоги постраждалому (проведення реанімації та зупинка кровотечі)» при відпрацюванні практичних дій щодо організації гасіння пожежі при проведенні змагань ПАТ «Укргазвидобуток» та «Променергопродукт».

З 2013 року цикл розпочав підготовку фахівців на договірній основі згідно навчально-правової документацією з медичної підготовки по питанням першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях для навчання ( підвищення кваліфікації):

- співробітники установ та організацій;

- вчителі загальноосвітніх шкіл та вихователі дошкільних установ;

- водії автотранспорту;

- працівники комунальних та інших громадських установ;

- працівники АЗС.

За даними програмами пройшли навчання працівники багатьох організацій серед яких:

- Приватне підприємство «Торговий Дім «Золота миля»;

- Комунальна установа «Спеціалізована водна-рятувальна станція міста Харкова»;

- Комунальне підприємство «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»;

- ТОВ «Ресторан «Альбатрос»;

- ТОВ «ФОРС С»;

- Балаклеєвський цементний завод;

- ДП Завод ім.Малишева.

З 2014 року цикл на договірній основірозпочав підготовку фахівців за програмою:

1. Навчальна програма спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

2. Навчальна програма додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки.

3. Навчальна програма додаткової підготовки (підвищення кваліфікації) керівників, осіб, з питань техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях та на небезпечних територіях.

За даними програмами пройшли навчання працівники з таких організацій та підприємств як:

- ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія»;

- СТОВ «Східноукраїнський центр по розведенню цінних видів риб «МЖА»;

- ТОВ «Нововодолажський масло-жировой комбінат»;

- ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів»;

- ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ»;

- Державне підприємство «Ізюмський приладобудівний завод»;

- Приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»;

- Приватне підприємство «Агросервіс СГ»;

- ТОВ «Дельта»;

- ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»;

- ТОВ «ВОСТОК».