Правила прийому слухачів

І. Загальна частина.

Ці правила розроблені відповідно до Наказу МОН України № 499 від 14.05.13 року «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05. 2013 року за № 823/23355 та Наказу МНС України № 444 від 01.07.2009 «Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту».

1.1 До Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України (далі Навчальний центр ОРСЦЗ ДСНС України) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2 Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

1.3. Іноземні громадяни, особи без громадянства, які бажають здобути професійно-технічну освіту у Навчальному центрі ОРСЦЗ ДСНС України здійснюють вступ на підставі відповідно до чинного законодавства, міжнародних договорів або окремих запрошень.

1.4. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.5. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.6. Прийом громадян до Навчального центру ОРСЦЗ ДСНС України для здобуття професійно-технічної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня – «кваліфікований робітник» здійснюється відповідно до ліцензії МОН України АЕ №527913 від 06.01.2015 р.

1.7. Фінансування професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, передбачених ДСНС України, та коштів з інших додаткових джерел, не заборонених законодавством. План прийому слухачів за держзамовленням діє на підставі Наказу ДСНС України на півріччя, який формується заздалегідь керівниками органів і підрозділів цивільного захисту та затверджується Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.8. Прийом громадян понад державне замовлення, а також їх перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія.

2.1. Прийом слухачів(учнів) до Навчального центру ОРСЦЗ ДСНС України здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію Начальник Навчального центру, який своїм наказом перед кожним началом навчального періоду визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Навчального центру ОРСЦЗ ДСНС України та їх зміни на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та затверджуються Начальником Навчального центру. 2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань отримання професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту слухачів;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей, професійної придатності вступників, віку, стану здоров’я.

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Навчального центру ОРСЦЗ ДСНС України доводяться до відома вступників через засоби масової інформації (інтернет- сайт Навчального центру ОРСЦЗ та ДСНС України) або інформаційні стенди (рекламні буклети) і обумовлюють:

перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

заплановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

форми навчання;

обмеження з професій відповідно до кваліфікаційних вимог;

порядок зарахування на навчання та порядок зарахування вступників;

порядок роботи приймальної комісії;

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання до Навчального центру ОРСЦЗ ДСНС України встановлюються відповідно до термінів держзамовлення та затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу.

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Навчального центру ОРСЦЗ ДСНС України вказуючи обрану професію (спеціальність), назву органу (підрозділу), який направляє на навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

для здобуття  іншої робітничої професії (спеціальності) за програмою перепідготовки – документ про раніше присвоєний освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”(оригінал або його завірену копію);

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Особи рядового і начальницького складу підрозділів ДСНС України, які направляються на навчання, повинні та мати при собі:

припис про направлення на навчання ;

службове посвідчення встановленого зразка;

посвідчення про відрядження;

медичну довідку про стан здоров’я (форма 086-о);

спортивну форму одягу;

речі особистої гігієни;

необхідне письмове приладдя;

реферат за завданням (тільки для підвищення кваліфікації);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому.

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться

за результатами співбесіди та іншими критеріями відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Прийом слухачів на підвищення кваліфікації для розширення і поглиблення раніше здобутих професійних знань, здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок в межах спеціальності за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідно до статті 14 Закону України “Про професійно-технічну освіту”.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір (вхідний контроль) або отримали незадовільні результати, до навчання не допускаються.

V. Зарахування.

5.1.На навчання зараховуються особи, які вступають до Навчального центру ОРСЦЗ ДСНС України за цільовим направленням та на навчання згідно договорів з фізичними особами, організаціями та підприємствами.

5.2. Після закінчення відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.3. У разі оскарження результатів конкурсного відбору(вхідного контролю) кандидат на навчання у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.4. Зарахування до Навчального центру ОРСЦЗ ДСНС України здійснюється наказом Начальника навчального центру.

VІ. Прикінцеві положення.

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, з Навчального центру ОРСЦЗ ДСНС України відраховуються.

6.2. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Навчальний  центр ОРСЦЗ ДСНС України може проводити додатковий прийом слухачів на договірній основі.

6.3. Особам, які без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вхідного контролю, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

ЗАВАНТАЖИТИ